Fons Social Europeu

Cofinançament de les accions de Formació Professional en la Comunitat Valenciana

 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a reduir les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides.
La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1998. El període 2014-2020 és el quint període de programació, en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s'ha situat entre les anomenades regions més desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument amb què Europa recolza la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la Unió Europea.
La Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea estableixen de forma conjunta les prioritats del Fons Social Europeu i decideixen l'ús que es dóna als seus recursos.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l'educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral.
En este sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d'abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.

Com funciona el Fons Social Europeu?

Cada Estat membre, en col·laboració amb la Comissió Europea, acorda un o més programes operatius per a ser finançats pel Fons Social Europeu durant un període de programació de set anys. Estos programes operatius descriuen les prioritats de les activitats del Fons Social Europeu i els seus objectius.
La Unió Europea distribueix el finançament del Fons Social Europeu entre els Estats membres i les regions perquè financen els seus programes operatius.
El nivell de finançament del Fons Social Europeu i els tipus de projectes que es financen difereixen d'una regió a una altra en funció de la seua riquesa relativa.

Accions de Formació Professional Cofinanciades pel Fons Social Europeu a la Comunidad Valenciana

A la Comunidtat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:

Pel Programa Operatiu Regional, FSE CV 2014-2020:

FP de Grau Mitjà i Superior: oferta completa y parcial, cursos accés i especialització, FCT, beques, orientació professional.
FP Dual: tutors, formació equips directius i instructors, beques, seguiment i avaluació, fòrum d'oportunitats.

Pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020:

FP Bàsica de segona oportunitat.

 

Accions de Formació Professional Básica Cofinançades pel Fons Social Europeu a la Comunidad Valenciana

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els cicles formatius de Formació Professional Bàsica a través del Programa Operatiu Plurirregional d'Ocupació, Formació i Educació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 2014-2020.

 

Fons Social Europeu

Unitat Administradora del Fons Social Europeo

Conselleria Hisenda - Finançament i Fons Europeus