Sol·licitud d'equivalència de títols o estudis realitzats amb els títols d'ESO o de Batxillerat (LOE)

Les persones interessades a sol·licitar equivalència de títols obtinguts, o d'estudis o provés d'accés superats amb els títols d'Educació Secundària i de Batxiller  (LOE) hauran de presentar la documentació acreditativa pertinent, degudament compulsada, al Registre de la Conselleria d'Educació o per qualsevol dels altres mitjans previstos per la normativa vigent de procediment administratiu.
És convenient que aquestes sol·licituds vagen acompanyades de fotocòpia del DNI.