Beques IVACE E+E - Exportació i Ocupació 2020

IVACE convoca 40 beques remunerades per a especialitzar-se en Comerç exterior.

Dirigida a titulats de Grau Mitjà o Superior de les famílies d'Administració o de Comerç i Marqueting, menors de 30 anys i que complisquen determinats requisits.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de gener de 2020.

La finalitat d'estes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de la  exportació dels/les jóvens de la Comunitat Valenciana.  Per a això l'IVACE elaborarà, consensuadament amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenrotllar en les següents entitats de destinació:

 • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.

 • Associacions Sectorials de la Comunitat Valenciana .

Simultàniament a la formació pràctica es desenrotllarà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu serà proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les distintes operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.

La duració de la beca s'estendrà fins a 9  mesos com a màxim.

La dotació econòmica, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d'acord amb la normativa vigent. L'import serà percebut pel/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca. La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/ a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de nou mensualitats.

Els requisits per a ser aspirant són:

 • Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOGV.

 • Estar inscrit/a en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment d'adjudicació de les mateixes.

 • Tindre menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020.

 • Estar en possessió d'un títol de cicle formatiu de grau mitjà o superior de la família  d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting.

 • Coneixement parlat i escrit de l'anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas d'aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; els dits requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

 • No haver disfrutat o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedides per Administracions Públiques, Cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial.

 • No estar afectat/per cap limitació incompatible amb el desenrotllament funcional o geogràfic de la beca.

 • No tindre antecedents penals o estar incurs/a en causa cap penal que impedisca el desenrotllament funcional o geogràfic de la beca.

 • Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

 • No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Més informació:

  Beques IVACE E+E

96 120 96 00
internacional.ivace@gva.es