Imprimeix

Imagen GM Act Comer

 

Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Activitats Comercials

Duració: 2.000 hores.

 
 Fullet informatiu Activitats Comercials

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a traves d'una formació teòric-pràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

Com s'accedix?

Accés directe:

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Continuar estudiant:

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

  RD 1688/2011 de 18 de noviembre (BOE 27/12/2011) - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

RD 1126/2010 BOE 11/09/2010 - RD que modifica al RD 1631/2009.

Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari