Imprimeix

Proves d'Accés a Cicles 2019

 

INSCRIPCIÓ: del 23 d'abril al 10 de maig de 2019

 

Accés a la informació de Conselleria

Accés a la informació de la Generalitat - G. Superior

Accés a la informació de la Generalitat - G Mitjà

Accés a Orde de Conselleria que regula les proves

Accés a Resolució de Conselleria convocant les proves

 

En què consistix la prova

Ací pots veure exemples d'exàmens d'anys anteriors, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.

 

Grau Superior

La prova constarà de dos parts: Part comú i Part específica.

 • 1. La Part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats

  • A1) Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)

  • A2) Llengua Estrangera (Anglés)

  • A3) Matemàtiques

  • A4) Tractament de la Informació i Competència Digital.

 • 2. La Part Específica que presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una d'elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen:

   • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia (a escollir dues). Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.

   • Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química (a escollir dues). Per a l'accés a les famílies professionals de: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola). Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.

   • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química (a escollir dues). Per a l'accés a les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola). Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

Els continguts de referència corresponents a cada un dels apartats seran els currículums vigents de les modalitats de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

El nostre centre examina de les opcions A i B, i de l'opció C només de la part comuna.

 

Grau Mitjà

Esta Prova serà comú a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s'estructurarà en tres parts.

 • 1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià), i Anglés. Constarà de dos apartats:
  a) Llengua i Literatura (Castellano o Valencià, a triar),
  b) Anglés.

 • 2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història.

 • 3. Part Científic-Matemática-Técnica, versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital. Constarà de tres apartats:
  a) Matemàtiques,
  b) Ciències de la Natura,
  c) Tractament de la Informació i Competència Digital.

Els continguts de referència corresponents a cada un dels apartats seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana.

Cóm inscriure's

Per a inscriure't has d'entregar tota la documentació requerida en el Centre on realitzaràs la Prova.

 • Sol·licitud d'inscripció (pots descarregar-la en Fitxers adjunts)

 • DNI o targeta d'identitat d'estranger, o visat d'estudis (règim especial estudiants estrangers), amb una fotocòpia.

 • Declaració responsable (de que no reunixes els requisits per a accés directe)

 • Imprés de taxes (en Fitxer adjunts tens un enllaç per a obtindre'l)

 • Sol·licitud d'exempció (si reunixes algun requisit per a sol·licitar-ho)

La documentació d'Inscripció es pot arreplegar en la Secretaria del Centre o descarregar en els fitxers adjunts.

L'Imprés de Taxes per a la prova pots arreplegar-ho en la Secretaria del Centre (també pots descarregar-ho ací). Si ho descarregues, en Òrgan gestor tria 'Instituts de València' i després marca Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, o Proves d'accés de Grau Superior (les taxes són distintes segons el Grau: 6,42 € per a G. Mitjà i 9,64 € per a G. Superior).

Amb l'Imprés de Taxes has d'acudir a realitzar el pagament a una entitat bancària col·laboradora abans de presentar tota la documentació de sol·licitud en el centre.

Per a sol·licitar Exempció a la totalitat de la prova o a alguna de les parts, has de entregar la documentació sol·licitada. Per a qualsevol dubte, consulta en Secretaria en el moment d'arreplegar la documentació, o mira les possibilitats d'exempció en el fullet d'Orientacions Proves Accés de Grau Mitjà o Superior que pots descarregar en fitxers adjunts.

 

Molt important:

Vos recordem que superar la prova no implica l'admissió automàtica per al Cicle.

Haureu de formalitzar l'admissió o preinscripció  quan el convoque la Conselleria, i posteriorment la matrícula en els períodes que s'establisquen, en el centre en què vullgueu realitzar el cicle formatiu.

En la nostra web publicarem les dates quan la Conselleria les determine.

Calendari de les proves

Cicles de Grau Mitjà

Convocatòria ordinària: dia 10 i 11 de juny de 2019 (No hi ha convocatòria extraordinària)

Horari:

Dia 10 de juny

9,00 - 10,00 h: Llengua i literatura (Castellana o Valenciana) - 1 hora

10,15 - 11,15 h: Ciències Socials, Geografia i Història - 1 hora

11,30 - 12,15 h: Anglés - 45 min

Dia 11 de juny

9,00 - 10,00 h: Matemàtiques - 1 hora

10,15 - 11,00 h: Ciències de la Natura - 45 min.

11,15 - 12,00 h: Tractament de la Informació i Competència Digital - 45 min.

 

Cicles de Grau Superior

Convocatòria ordinària: dia 10 i 11 de juny de 2019 (No hi ha convocatòria extraordinària)

Horari:

Dia 10 de juny

15,00 - 1615 h: Llengua i literatura (Castellana o Valenciana) - 1 hora 15 min.

16,30 - 17,15 h: Anglés - 45 min.

17,30 - 18,45 h: Matemàtiques - 1 hora 15 min.

19,00 - 19,45 h: Tractament de la Informació i Competència Digital - 45 min.

Dia 11 de juny

16,00 - 17,15 h: Part específica (apartat B1) - 1 hora 15 min.

17,30 - 18,45 h: Part específica (apartat B2) - 1 hora 15 min.

 

El dia de l'examen és imprescindible el DNI, NIE, Permís de residència temporal o Visat d'Estudis.

 

CALENDARI PROVES D'ACCÉS ANY 2019

Inscripció

23 d'abril al 10 de maig

Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en altre centre

21 de maig

Publicació llistes provisionals d'admesos

21 de maig

Reclamació llistes provisionals admesos

21 i 22 de maig

Publicació llistes definitivas de admesos i exclosos

28 de maig

Realització prova grau mitjà

10 i 11 de juny

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà

20 de juny

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà

21 al 25 de juny

Realització prova grau superior

10 i 11 de juny

Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior

20 de juny

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior

21 al 25 de juny

Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà o superior

23 d'abril al 27 de juny

Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior

1 de juliol

 

Validesa i efectes

 • La certificació que acredita haver superat la prova d'accés té validesa en tot el territori nacional.

 • La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.

 • Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no haguera suficients sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe.

 • Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents.

 • Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vullguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
 • Els que hagueren superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual.