Orientació professional i acadèmica

En l'actualitat l'FP busca formar a professionals qualificats i especialitzats en els distints sectors industrials o de servicis. La Formació Professional oferta més de 150 cicles formatius dins de 26 famílies professionals, amb continguts teòrics i pràctics adequats als diversos camps professionales.

 

Dins de cada Família professional s'oferixen:

  • Cicles de Formació Professional Bàsica, que conduïxen al Títol de professional bàsic i són ensenyances d'oferta obligatòria.

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà, que conduïxen al títol de Tècnic i formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles Formatius de Grau Superior, que conduïxen al títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen al cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, i al mateix temps són cada vegada més reconeguts i demandats en tots els països d'Europa.

A l'acabar un Cicle pots incorporar-te al mercat de treball, emprendre una activitat pel teu compte, realitzar un altre Cicle formatiu (per exemple, si has cursat un Cicle de Grau mitjà podries realitzar un de Grau superior sempre que complisques amb els requisits d'accés), o pots accedir a estudis universitaris (si has finalitzat un Cicle de Grau superior).

 

Enllaç a la web TodoFP del Ministeri d'Educació

Web de la Conselleria sobre Formació Professional

Oferta de Cicles formatius en la Comunitat Valenciana

Buscar Cicles en tota Espanya

 

A l'acabar un cicle de FP Bàsica

Quan acabes un cicle de FP Bàsica pots accedir directament a un cicle de Grau Mitjà, o incorporar-te al món laboral. També pots obtindre el títol de Graduat en ESO si realitzes la prova final d'avaluació de l'ESO.

 

A l'acabar un cicle de Grau Mitjà

Quan acabes el cicle pots accedir a un cicle de Grau Superior (es reserva un 20% de les places en l'admissió a Cicles Superiors), o incorporar-te al món laboral.

 

A l'acabar un cicle de Grau Superior

A l'acabar el cicle pots incorporar-te al món laboral o pots continuar els teus estudis en la Universitat. El títol de Grau superior et dóna accés a estudis universitaris, accedint amb la nota mitjana del cicle. Pots presentar-te a la prova de la PAU fase específica per a pujar la nota d'accés a la universitat. Més informació PAU

 

Estudiar en Semipresencial o a distància.

Determinats cicles poden realitzar-se en la modalitat de semipresencial o a distància, en la que es combina l'autoformació amb algunes tutories presencials en el centre. En el nostre centre, actualment tenim tres cicles formatius en esta modalitat semipresencial:

  • Administració i Finances (Grau Superior)
  • Assistència a la Direcció (Grau Superior)
  • Instal·lacions frigorífiques i de climatització (Grau MItjà)
  • Instal·lacions de Producció de calor (Grau MItjà)

Informació d'FP Semipresencial o a Distància

Proves lliures.

Són proves que permeten obtindre directament el títol de Tècnic (grau mitjà) o Tècnic Superior (grau superior) sense haver de cursar els cicles corresponents. En principi, estes proves es convoquen una vegada a l'any, indicant en la convocatòria per a quins cicles s'ha convocat, ja que no sempre s'oferixen tots els títols.

 Més informació

 

Estudiar i treballar a l'estranger.

 Erasmus+ és el programa de la UE per al període 2014-2020 destinat a impulsar la capacitació i les possibilitats d'ocupació. Engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyança superior i formació de persones adultes.

Este nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal, més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització, obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

  Estudiar i treballar a l'estranger

 

Acreditar Competències Professionals

Si has adquirit els teus coneixements professionals exercint una activitat laboral i no tens titulació, ara les Administracions convoquen periòdicament procediments d'acreditació de competències professionals en què podràs demostrar el que saps fer, obtindre una acreditació i orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial. Més informació

 

Sol·licitar convalidacions d'algun mòdul del cicle

En determinats casos pots sol·licitar que se't convalide algun mòdul del cicle per haver-ho cursat en un altre cicle o per altres estudis. Si se't concedix la convalidació no hauràs de cursar eixe mòdul, i la nota del mòdul serà distinta depenent dels estudis que aportes:

  • Si el mòdul que sol·licites convalidar l'has cursat en un altre cicle, es considera un aprovat anterior i la teua nota serà la mateixa que el mòdul que vas cursar.

  • Si el mòdul que sol·licites convalidar és distint, i se't concedix la convalidació, la teua nota serà un 5.

  • Si no se't concedix la convalidació, hauràs de cursar el mòdul.

Accés a Tràmits administratius

 

Sol·licitar Renúncia a alguna convocatòria

De cada mòdul només pots presentar-te a un màxim de 4 convocatòries entre ordinàries i extraordinàries. Per tant, si en alguna convocatòria no pots presentar-te et convé sol·licitar la renúncia perquè no et compute com consumida. Més informació en Tràmits administratius

 

Sol·licitar Beca

El Ministeri d'Educació publica tots els anys un termini per a sol·licitar beques d'ajuda a l'estudi (normalment durant el mes de setembre). Per a sol·licitar la beca has d'accedir a la seua pàgina web i realitzar la sol·licitud a través d'internet.

Enllaç a la web del Ministeri d'Educació (Beques Formació Professional)

Si eres dona i estudies determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment, pots sol·licitar ajudes a la Conselleria d'Educació.

Enllaç a la web de la Conselleria d'Educació (Beques i Ajudes)