Proves Accés Universitat

L'alumnat que acaba un cicle de Grau Superior pot accedir directament a estudis universitaris. Haurà de realitzar la Preinscripció Universitària a la què accedirà amb la nota mitjana del cicle. Però esta nota mitjana es pot pujar fins a 4 punts presentant-se a la part específica de la PAU, amb la qual cosa es pot accedir a la preinscripció amb fins a un 14 de nota (igual que ocorre amb els alumnes de batxillerat). La diferència està en que els alumnes de FP no necessiten presentar-se a la part general (obligatòria per a batxillerat).

 

Informació Conselleria sobre la PAU

Informació Conselleria sobre Preinscripció Universitària

 

Convocatòria PAU 2019

Per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior (fins al 31 de maig)

Taxes d'inscripció

  • L'ingrés serà de 78,20 €

  • 39,10 si és família nombrosa (s'ha d'acreditar amb una fotocòpia actualitzada del títol de família nombrosa)

  • exempció total per a família nombrosa de categoria especial; per a família monoparental de categoria especial; per a afectats per una discapacitat igual o superior al 33%; per a alumnat víctima del terrorisme; per a víctima de violència de gènere. (S'ha d'acreditar amb el certificat corresponent). El títol de Família nombrosa o de Família monoparental haurà d'estar vigent en la data de matrícula de la prova.

 

Ingrés de la taxa

Es realitzarà l'ingrés en BANKIA núm. cte: 2038 6543 92 6000022653

IBAN Compte: ES15 2038 6543 9260 0002 2653

Beneficiari: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

En Descripció: indicar "Taxes PAU" i nom i cognoms del alumne que es presenta a les PAU.

 

Avís important

Entregar en la Secretaria del nostre centre del 24 al 30 de maig (fins a les 13 hores) el justificant d'ingrés de la taxa, i en cas de reducció o exempció, els documents que ho acrediten.

Per a la convocatòria extraordinària presentar-ho del 25 al 27 de juny (fins a les 13 hores).