Tràmits administratius

El model que t'interesse pots descarregar-ho, omplir-ho i presentar-ho en Secretaria:

Instància per a sol·licitar qualsevol tema general

Instància Model General

 

Sol·licitud accés a Web família

Per a tindre accés a la informació de Notes i Faltes per Internet s'ha de sol·licitar omplint l'imprés i presentant-lo en Secretaria (no farà falta renovar-lo cada curs mentre estiga matriculat al mateix centre).

Sol·licitud d'accés a Web família

 

Autorització per a realitzar Activitats extraescolars

Autorització per a Activitats Extraescolars (Majors d'edat)

Autorització per a Activitats Extraescolars (Menors d'edat)

 

Justificant de faltes d'assistència

Justificant faltes d'assistència

 

Autorització per a no assistir a classe (Vaga d'alumnes)

S'ha de firmar pels pares de l'alumne que no assistirà a classe per realitzar vaga

Autorizació per a no assistir a classe (Vaga d'alumnes)

 

Justificant d'assistència al Centre (per al treball)

Imprés per a justificar que has assistit al centre (per exemple per a realitzar un examen) i presentar-ho en el treball.

Justificant assistència al Centre (per a presentar en el treball)

 

Autorització per a eixir del Centre (menors)

Els menors d'edat han de portar l'autorització firmada pels pares per a poder eixir del Centre.

Autorització per a eixir del Centre (menors)

 

Sol·licitud per a participar en les proves d'Anglés A2

Sol·licitud participar proves homologades Anglés (A2)

 

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

Si has esgotat les convocatòries d'un mòdul (quatre convocatòries) has de sol·licitar una convocatòria de gràcia per a poder realitzar eixe mòdul.

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

 

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

 

Sol·licitud Convalidació

Per a sol·licitar la convalidació d'algun mòdul has de descarregar l'imprés corresponent, depenent si sol·licites la convalidació per haver cursat un cicle LOGSE, LOE, o per altres estudis que ha de resoldre el Ministeri d'Educació, i presentar-ho en Secretaria. Més informació en web de Conselleria

Sol·licitud Convalidació LOE

Sol·licitud Convalidació LOGSE

Sol·licitud Convalidació Ministeri d'Educació

 

Sol·licitud Exempció FCT

Per a sol·licitar l'exempció de la FCT has d'entregar en Secretaria, abans d'un mes de l'inici de la FCT, el Model de Sol·licitud junt amb un certificat de tindre almenys un any d'experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu, i acreditant que s'han realitzat les competències professionals establides en el programa formatiu.

Solicitud Exención FCT

 

Sol·licitud de Reclamació de Qualificacions

Si vols reclamar alguna qualificació, ompli el següent formulari i entrega'l en Secretaria

  Sol·licitud Reclamació Qualificacions

 

Sol·licitud de Títol

Per a sol·licitar el títol d'un CICLE FORMATIU (o un duplicat del títol) presentar en Secretaria la documentació següent:

  • Sol·licitud Títol
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del Carnet de família nombrosa (només si es dóna el cas)
  • Imprés de pagament de Taxes  (seleccionar Órgan Gestor - Instituts de València; marcar Títol de tècnic -si es G Mitjà- o Títol de tècnic Superior -si és G.Superior-; generar el pdf i fer l'ingrés en el banc)

Per a sol·licitar el títol de FP I o FP II (o un duplicat) presentar en Secretaria:

 

Sol·licitud Certificat Acadèmic

  • Imprés de pagament de Taxes  (seleccionar Órgan Gestor - Instituts de València; marcar "Certificacions acadèmiques i certificats a l'efecte de trasllats"; generar el pdf i fer l'ingrés en el banc)