Tràmits administratius

El model que t'interesse pots descarregar-ho, omplir-ho i presentar-ho en Secretaria:

Instància per a sol·licitar qualsevol tema general

 Instància Model General

 

Sol·licitud accés a Web família

Per a tindre accés a la informació de Notes i Faltes per Internet s'ha de sol·licitar omplint l'imprés i presentant-lo en Secretaria (no farà falta renovar-lo cada curs mentre estiga matriculat al mateix centre).

Sol·licitud d'accés a Web família

 

Autorització per a realitzar Activitats extraescolars

Autorització per a Activitats Extraescolars (Majors d'edat)

Autorització per a Activitats Extraescolars (Menors d'edat)

 

Justificant de faltes d'assistència

Justificant faltes d'assistència

 

Justificant d'assistència al Centre (per al treball)

Imprés per a justificar que has assistit al centre (per exemple per a realitzar un examen) i presentar-ho en el treball.

Justificant assistència al Centre (per a presentar en el treball)

 

Autorització per a eixir del Centre (menors)

Els menors d'edat han de portar l'autorització firmada pels pares per a poder eixir del Centre.

Autorització per a eixir del Centre (menors)

 

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

Si has esgotat les convocatòries d'un mòdul (quatre convocatòries) has de sol·licitar una convocatòria de gràcia per a poder realitzar eixe mòdul.

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

 

Sol·licitud anul·lació mòduls semipresencial

Sol·licitud d'anul·lació de mòduls per a alumnes matriculats en semipresencial

Sol·licitud Anul·lació mòduls

 

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

 

 

Sol·licitud Convalidació

Per a sol·licitar la convalidació d'algun mòdul has de descarregar l'imprés corresponent, depenent si sol·licites la convalidació per haver cursat un cicle LOGSE, LOE, o per altres estudis que ha de resoldre el Ministeri d'Educació, i presentar-ho en Secretaria. Informació normativa de Convalidacions web de Conselleria

Termini de presentació de sol·licituds en Secretaria: preferiblement abans del 15 d'octubre de 2023.

Sol·licitud Convalidació LOE

Sol·licitud Convalidació LOGSE

Sol·licitud Convalidació Ministeri d'Educació 

Sol·licitud Exempció FCT

Per a sol·licitar l'exempció de la FCT has d'entregar en Secretaria, abans d'un mes de l'inici de la FCT, el Model de Sol·licitud junt amb un certificat de tindre almenys un any d'experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu, i acreditant que s'han realitzat les competències professionals establides en el programa formatiu.

Sol·licitud Exempció FCT

 

Sol·licitud de Reclamació de Qualificacions

Si vols reclamar alguna qualificació, ompli el següent formulari i entrega'l en Secretaria

  Sol·licitud Reclamació Qualificacions

 

Sol·licitud de Títol

Per a sol·licitar el títol d'un CICLE FORMATIU (o un duplicat del títol) presentar en Secretaria la documentació següent:

T'agrairíem que emplenares també el següent formulari sobre les oportunitats d'ocupabilitat que ofereixen els estudis realitzats en el nostre centre. D'aquesta manera ens permetrà millorar els serveis que oferim a l'alumnat.

 

Per a sol·licitar el títol de FP I o FP II (o un duplicat) presentar en Secretaria:

 

Sol·licitud Certificat Acadèmic

 

Sol·licitud d'equivalència de títols o estudis realitzats amb els títols d'ESO o de Batxillerat (LOE)

Les persones interessades a sol·licitar equivalència de títols obtinguts, o d'estudis o provés d'accés superats amb els títols d'Educació Secundària i de Batxiller  (LOE) hauran de presentar la documentació acreditativa pertinent, degudament compulsada, al Registre de la Conselleria d'Educació o per qualsevol dels altres mitjans previstos per la normativa vigent de procediment administratiu.
És convenient que aquestes sol·licituds vagen acompanyades de fotocòpia del DNI.