FP Dual

La Formación Profesional Dual és la modalitat de formació professional que combina formació en el centre educatiu amb l'activitat pràctica en un centre de treball. Açò presenta avantatges tant per a l'empresa, poder disposar de professionals qualificats i formats segons les seues necessitats, com per a l'alumne o alumna, que es va formant mentres adquirix experiència en l'empresa.

La FP Dual no substituïx a la FP actual, sinó que funciona de forma complementària. El centre educatiu que oferisca FP dual crearà grups mixtos en què hi haurà alumnes que estiguen realitzant la formació dual junt amb altres alumnes que estiguen en modalitat ordinària.

Qui pot accedir a la Formació Professional Dual? Hi ha un límit d'edat per a cursar la Formació Professional Dual?

Qualsevol alumne d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, si el centre oferta esta ensenyança. Els menors d'edat seran, en tot cas, majors de 16 anys i comptaran amb una autorització dels pares o representants legals, havent de respectar-se en qualsevol cas la normativa laboral establida respecte d'això. Quant al límit superior d'edat, l'única limitació serà l'establida per la normativa laboral vigent.

A què es compromet l'alumnat que desitge cursar un cicle formatiu en Formació Professional Dual?

Tot l'alumnat que es matricule en un cicle formatiu en Formació Professional Dual acceptarà, entre altres, les condicions següents:

  • Que es matricula en un grup amb condicions diferents, en el que la distribució temporal de l'activitat formativa en el centre i en l'empresa pot variar.

  • Que hi ha uns criteris de selecció per a ocupar els possibles llocs formatius en les empreses.

  • Que es tindran en compte les valoracions de l'instructor o instructura de l'empresa en l'avaluació del cicle formatiu.

Quin títol rebré quan acabe la meua formació?

El títol serà el del cicle formatiu cursat, a més d'un certificat de l'activitat realitzada en l'empresa expedit pel centre educatiu.

Quins requisits han de complir les empreses participants i com ho acreditaran?

Les empreses han de complir els requisits establits en els articles 8 i 14 del Decret 74/2013, de 14 de juny. Estos requisits els acreditaran per algun dels mitjans següents:
a) Informe realitzat per confederacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
b) Certificat emés pel Consell de Cambres o Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
c) Declaració responsable que acredite que es complixen els requisits establits en els articles 8 i 14 del Decret 74/2013, de 14 de juny .

Qui és l'instructor o instructora de l'empresa?

És l'encarregat de guiar l'alumne o alumna i supervisar els seus progressos durant l'estada en l'empresa. També serà l'encarregat de coordinar-se amb el tutor o tutora de Formació Professional  Dual per a realitzar el seguiment i valoració de l'alumnat.

Quins requisits han de complir els instructors de l'empresa?

Han de formar part de la plantilla i reunir un dels dos requisits següents:

  • Tres anys d'experiència professional no docent en llocs de treball relacionats directament amb els continguts del cicle formatiu.

  • Posseir una titulació igual o superior al cicle formatiu que està cursant l'alumnat.

Quin és el termini de presentació per als projectes de Formació Professional Dual?

El termini està obert fins al 31 de gener per a tots els projectes de centres educatius que pretenguen dur-se a terme en el següent curs acadèmic.

A partir del 2014-2015 i fins a 2019-2020 la implantació serà progressiva en tots els cicles que s'impartisquen en la Comunidat Valenciana, excepte impossibilitat justificada.

Hi ha un model de document per a facilitar l'elaboració d'un projecte de Formació Professional Dual?

Tots els projectes han d'incloure els apartats que s'indiquen en l'article 11 del Decret 74/2013, de 14 de juny i l'article 3 de l'Orde de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Veure en esta mateixa pàgina unes  “Orientacions per a l'elaboració del projecte” i una “Exemplificació”.

Quina és la vigència de l'autorització del projecte de Formació Professional Dual?

Serà d'un any, prorrogable automàticament.

 

 Informació Conselleria sobre FP DUAL