foto ges admFamília: Administració i Gestió

Cicle: Assistència a la Direcció

Duració: 2000 hores.

 

  Fullet informatiu Assistència a la Direcció

 

 

 Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
   • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

   •  Ofimàtica i procés de la informació.

   •  Procés integral de l'activitat comercial.

   •  Comunicació i atenció al client

   •  Anglés

   •  Anglés Tècnic I.

   •  Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Protocol empresarial.
   • Organització d'esdeveniments empresarials.

   •  Gestió avançada de la informació.

   •  Segona llengua estrangera.

   •  Anglés Tècnic II.

   •  Projecte d'assistència a la direcció.

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Administrar sistemes d'informació i arxiu, en suport convencional i informàtic en condicions de seguretat i establint mesures de control.

   • Comunicar-se oralment i per escrit de forma precisa en, almenys dos llengües estrangeres.

   • Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció, coordinant la seua activitat amb altres àrees o organitzacions.

   • Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i la resta d'actes corporatius, seguint normes i protocols establits.

   • Desenrotllar tasques de relacions públiques en l'empresa, per mitjà de la cooperació amb altres instàncies internes i externes.

   • Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.

   • Realitzar tasques bàsiques d'administració de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal de l'empresa amb una visió global i integradora d'eixos processos.

   • Tramitar documents i comunicacions internes o externes en els circuits d'informació de l'empresa.

   • Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordes rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades.

   • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establits en l'empresa.

Cómo s'accedeix?

Accé directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE

   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.

   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.

   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic de FP (Grau Mitjà)

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de les places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic de FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

.

Cóm puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Assistent a la direcció.

   • Assistent personal.

   • Secretari/a de direcció.

   • Assistent de despatxos i oficines.

   • Assistent jurídic.

   • Assistent en departaments de Recursos Humans.

   • Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

Seguir estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.

   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat al costat d'un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d'un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que pot desenrotllar-se en tot tipus d'organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a este tipus de professional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

 

Més informació:

 RD 1582/2011, BOE 15-12-2011 - RD que estableix el títol i les ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari