Teleco FPAlzira

 

Família: Electricitat i Electrònica

Cicle: Instal·lacions de Telecomunicacions

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Instal·lacions de Telecomunicacions

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica.Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

   • Electrònica aplicada.

   • Equips microinformàtics.

   • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.

   • Instal·lacions elèctriques bàsiques.

   • Formació i orientació laboral.

   • Anglés Tècnic I

Segon curs:

   • Instal·lacions domòtiques.

   • Instal·lacions de megafonia i sonorització.

   • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.

   • Instal·lacions de radiocomunicacions.

   • Empresa i iniciativa emprenedora

   • Anglés Tècnic II

 

   •  Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

 Arreplegar els recursos i mitjans per a escometre l'execució del muntatge o manteniment de les instal·lacions i equips.

   • Replantejar la instal·lació d'acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de la seua competència i informant d'altres  contingències, per a assegurar la viabilitat del muntatge.

   • Muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics, configurant-los, assegurant i verificant el seu funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

   • Instal·lar i configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions assegurant i verificant el seu funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

   • Muntar els elements components de les infraestructures i instal·lacions (canalitzacions, cablejat, armaris, suports, entre altres) utilitzant tècniques de muntatge, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

   • Instal·lar els equips (cambres, processadors de senyal, centraletes, entre altres) utilitzant ferramentes de programació i assegurant el seu funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

   • Mantindre i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de comprovació, ajust o substitució dels seus elements i reprogramant els equips, restituint el seu funcionament en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

   • Verificar el funcionament de la instal·lació o equip realitzant proves funcionals i de comprovació, per a procedir a la seua posada en servici.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

   •  

    Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Tindre 2.º de BUP aprovat.

   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

   • Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

    • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al juliol)

    • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

    • Quan la Conselleria determine els terminis els publicarem en esta web.

 

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en:

 Este professional exercix la seua activitat en microempreses i en empreses xicotetes i mitjanes, majoritàriament privades, en les àrees de muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, bé per compte propi o alié.

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Els llocs de treball més rellevants són:

   •  Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.

   •  Instal·lador d'antenes.

   •  Instal·lador de sistemes de seguretat.

   •  Tècnic en Xarxes locals i telemàtica.

   •  Tècnic en instal·lació i manteniment de Xarxes locals.

   •   Instal·lador de telefonia.

   •   Instalador-montador d'equips telefònics i telemàtics.

   •   Tècnic en instal·lacions de so.

   •   Instal·lador de megafonia.

   •   Instalador-mantenedor de sistemes domòtics.

   •   Tècnic instal·lador-mantenidor d'equips informàtics.

   •   Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.  

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

 RD 1632/2009 BOE 19/11/2009 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari