Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Comerç Internacional

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Comerç Internacional

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Transport Internacional de mercaderies
   • Gestió econòmica i financera de l'empresa
   • Logística d'emmagatzematge
   • Gestió administrativa del comerç internacional
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Sistema d'informació de mercats.
   • Màrqueting internacional
   • Negociació internacional
   • Finançament internacional
   • Mitjans de pagament internacionals
   • Comerç digital internacional
   • Anglés Tècnic II.
   • Project de comerç internacional.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Prendre decisions sobre l'entrada dels productes d'una empresa en el mercat exterior, seleccionant les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per a l'entrada en els dits mercats.
   • Elaborar un pla de màrqueting, seleccionant la informació de base o “briefing” de productes i analitzant les relacions entre les distintes variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per a l'entrada en mercats exteriors.

   • Identificar i contactar amb clients i proveïdors gestionant els contractes mercantils internacionals i controlant i supervisant el desenrotllament i evolució de les vendes per a assegurar-se del compliment de les condicions contractuals pactades.
   • Realitzar la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació i introducció i expedició de mercaderies.
   • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que garantisquen la seua integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d'acord amb procediments establits.
   • Realitzar les gestions administratives que garantisquen el trànsit o transport internacional de les mercaderies i/o de viatgers entre distints països i modes de transport i controlar els documents que s'exigixen en cada cas, comprovant que s'ajusten a la normativa vigent aplicable i les especificacions rebudes.
   • Gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals omplint i analitzant la documentació necessària d'acord amb les condicions establides en els contractes mercantils internacionals basats en la normativa internacional vigent.
   • Comunicar-se amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions de comerç internacional.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Tècnic en comerç exterior.
   • Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances.
   • Assistent o adjunt de comerç internacional.
   • Agent de comerç internacional.
   • Tècnic de màrqueting internacional.
   • Tècnic de venda internacional.
   • Transitari.
   • Consignatari de barcos.
   • Operador logístic.
   • Tècnico en logística del transport.
   • Coordinador logístic.
   • Tècnic en logística inversa.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realtizant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d'activitats de comerç internacional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL.

 

Més informació:

 RD 1574/2011, BOE 13-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari