MantElec FPAlzira

Família: Electricitat i Electrònica

Cicle: Manteniment Electrònic

Duració: 2000 hores.

 

Fullet Informatiu Manteniment Electrònic

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Circuits electrònics analògics
   • Equips microprogramables
   • Manteniment d'equips d'electrònica industrial
   • Tècniques i procesos de muntatge i manteniment d'equips electrònics
   • Formació i orientación laboral
   • Anglés tècnic I

 Segon curs:

   • Manteniment d'equips de radiocomunicacions
   • Manteniment d'equips de veu i dades
   • Manteniment d'equips d'àudio
   • Manteniment d'equips de vídeo
   • Infraestructuras i desenrotllament del manteniment electrònic
   • Empresa i iniciativa emprenedora
   • Anglés tècnic II
   • Projecte de Manteniment electrònic
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Configurar circuits electrònics reconeixent la seua estructura en blocs.
   • Calcular paràmetres de circuits electrònics analògics i digitals identificant els valors de les etapes d'entrada-eixida i d'acondicionament i tractament de senyal.
   • Verificar el funcionament de circuits analògics i d'electrònica digital microprogramables utilitzant equips de mesura i sistemes software d'anàlisi i configuració.
   • Elaborar el pressupost del manteniment, confrontant els aspectes tècnics i econòmics per a oferir la millor solució.
   • Organitzar i gestionar les intervencions per al manteniment correctiu d'acord al nivell de servici i optimitzant els recursos humans i materials.
   • Gestionar el subministrament i emmagatzematge dels materials i equips, definint la logística associada i controlant existències.
   • Desentrollar les intervencions de manteniment atenent a la documentació tècnica i condicions dels equips o sistemes.
   • Realitzar el diagnòstic de les disfuncions o avaries en els equips o sistemes, a partir dels símptomes detectats, informació aportada per l'usuari, informació tècnica i historial de la instal·lació.
   • Supervisar i/o executar els processos de mantenimento preventiu, correctiu i predictiu, controlant els temps i la qualitat dels resultats.
   • Realitzar la posada en servici dels equips i sistemes electrònics, assegurant el seu funcionament dins dels paràmetres tècnics d'acceptació i assegurant les condicions de qualitat i seguretat.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radio i televisió i sistemes de producció audiovisual.
   • Tècnic en reparació i manteniment de sistemes de radio i televisió de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió.
   • Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió.
   • Tècnic en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica.
   • Tècnic en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica.
   • Tècnic en supervisió i verificació en xarxes locals i sistemes telemàtics
   • Tècnic en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics.
   • Tècnic en supervisió, verificació i control en sistemes de radioenllaços.
   • Tècnic en reparació i manteniment d'equips professionals d'audio, de vídeo i d'equips industrials

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat empreses del sector servicis, tant privades com públiques, dedicades al manteniment i reparació d'equips y sistemes de telecomunicacions, sistemes microprocessats, xarxes de banda ampla, telemàtica i radiocomunicacions, així com equips industrials i professionals d'audio i vídeo, bé per compte propi o alié.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC.

 

Més informació:

 RD 1578/2011, BOE 15-11-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari