Foto Mecatronica

Família: Instal·lació i Manteniment

Cicle: Mecatrònica Industrial

Duració: 2000 hores.

 

Fullet Informatiu Mecatrònica Industrial

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Sistemes mecànics.
   • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
   • Sistemes elèctrics i electrònics.
   • Elements de màquines.
   • Processos de fabricació.
   • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
   • Formació i orientació laboral.
   • Anglés tècnic I

 Segon curs:

   • Configuració de sistemes mecatrònics.
   • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
   • Integració de sistemes.
   • Simulació de sistemes mecatrònics.
   • Empresa i iniciativa emprenedora.
   • Anglés tècnic II
   • Projecte de Mecatrònica Industrial
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Obtindre les dades necessàries per a programar el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics.
   • Configurar sistemes mecatrònics industrials, seleccionant els equips i elements que els componen.
   • Planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials: maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció, entre altres, definint els recursos, els temps necessaris i els sistemes de control.
   • Supervisar i/o executar els processos de muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials, controlant els temps i la qualitat dels resultats.
   • Supervisar els paràmetres de funcionament de sistemes mecatrònics industrials, utilitzant instruments de mesura i control i aplicacions informàtiques de propòsit específic.
   • Diagnosticar i localitzar avaries i disfuncions que es produïsquen en sistemes mecatrònics industrials, aplicant tècniques operatives i procediments específics, per a organitzar la seua reparació.
   • Elaborar els procediments d'aprovisionament i recepció de recanvis i consumibles, a partir de la documentació tècnica, per al manteniment de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció.
   • Establir els nivells de recanvis mínims per al manteniment de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció.
   • Posar a punt els equips, després de la reparació o muntatge de la instal·lació, efectuant les proves de seguretat i funcionament, les modificacions i ajustos necessaris, a partir de la documentació tècnica, assegurant la fiabilitat i l'eficiència energètica del sistema.
   • Programar els sistemes automàtics, comprovant els paràmetres de funcionament i la seguretat de la instal·lació, seguint els procediments establits en cada cas.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
   • Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
   • Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambientaL

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses, majoritàriament privades, dedicades al desenvolupament de projectes, a la gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics o instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades, bé per compte propi o alié.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL.

 

Més informació:

 RD 1576/2011, BOE 10-11-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari