Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Transport i Logística

Duració: 2000 hores.

 

 Fullet informatiu Transport i Logística

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Transport Internacional de mercaderies
   • Gestió econòmica i financera de l'empresa
   • Logística d'emmagatzematge
   • Gestió administrativa del comerç internacional
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Gestió administrativa del transport i logística
   • Comercialització del transporte i la logística
   • Logística d'aprovisionament
   • Organització del transport de viatgers
   • Organització del transport de mercaderies
   • Anglés Tècnic II.
   • Projecte de Transport i logística
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

    

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Organitzar els departaments d'una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers determinant els recursos humans i materials necessaris per a complir amb els objectius establits per la direcció de l'empresa.

   • Elaborar i gestionar els plans de transport, els plans de producció, els plans d'operacions i fluxos del magatzem i els tràfics diaris.

   • Realitzar la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de modes de transport.

   • Realitzar les gestions administratives que garantisquen el trànsit o transport internacional de les mercaderies i/o de viatgers entre distints països i modes de transport.

   • Promocionar i difondre els servicis de transport i logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting.

   • Realitzar el procés de venda de servici de transport i de logística i elaborar la documentació derivada de la venda.

   • Gestionar les relacions amb clients, si és el cas en anglés, realitzant el seguiment de les operacions per a satisfer les seues demandes, incidències, i reclamacions de forma adequada assegurant el nivell de servici prestat

   • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que garantisquen la seua integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles.

   • Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis.

   • Realitzar la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació i introducció i expedició de mercaderies.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Cap de tràfic d'empreses de transport de viatgers per carretera.

   • Gerent de l'empresa de transport.

   • Inspector de transport de viatgers per carretera.

   • Cap d'estació d'autobusos.

   • Gestor de transport per carretera.

   • Comercial de servicis de transport per carretera.

   • Gerent d'empreses de transport per carretera.

   • Cap de circulació.

   • Agent de transports.

   • Agent de càrrega.

   • Comercial de servicis de transport.

   • Operador de transport porta a porta.

   • Transitari.

   • Consignatari de barcos.

   • Operador logístic.

   • Cap de magatzem.

   • Tècnic en logística del transport.

   • Tècnic en logística inversa.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d'altri, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servici de transport i/o de logística.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT I LOGÍSTICA.

 

Més informació:

 RD 1572/2011, BOE 13-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

Correció d'errors del RD 1572

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari